Hoeksche Zaken | Zomer 2019

HOEKSCHE ZAKEN 90 Voor ondernemers in de Hoeksche Waard of bedrijven en organisaties die op dit bruisende eiland werken is de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW) waardevol! Ruim 450 bedrijven zijn inmiddels lid van deze actieve vereniging. Onder het motto ‘Samen Sterk’ zet zij zich in voor al haar leden: door samenwerking berei- ken we veel meer in de Hoeksche Waard. OHW gelooft in verbindingen leggen en onderhouden om zo de krachten te verenigen. Door te werken aan gezamenlijke doelen heeft ze een betere ingang bij instanties en kan zij Hoeksche Waardse ondernemersbelangen be- hartigen. En daar heeft ook iedereen baat bij! De OHW kijkt terug op een intensief jaar, waarin veel veranderingen zijn doorgevoerd, zowel in de omgeving van de OHW als binnen de vereniging. Naast de vele activiteiten, bedrijfsbezoeken, vergaderingen en andere bijeenkomsten die wederom zijn georgani- seerd en commissies en andere gremia waarin bestuursleden van de OHW actief zijn. Vanaf begin 2018 heeft het bestuur, zoals bekend bestaand uit commissies gekoppeld aan de vijf gemeenten in de Hoekse Waard, intensieve strategische sessies gehad om voor te sorteren op de eenwording. In de loop van 2018 is besloten tot de nieuwe indeling van het bestuur. Naast het dagelijks bestuur zijn 7 commissies thematisch aan de slag om de ondernemersbelangen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de diverse politiek-bestuurlijke ontwikkelingen in de Hoekse Waard. Op het gebied van educatie en werkgelegen- heid heeft de OHW goeie stappen voorwaarts gezet door samen met de gemeente en de onderwijssector in te zetten op de totstandko- ming van het SOB, de Samenwerking Onder- wijs en Bedrijfsleven. Deze is in maart 2019 daadwerkelijk opgericht. Ook is in 2018 op constructieve wijze de samenwerking gezocht met Oké Binnenmaas. Dit heeft ertoe geleid dat beide partijen de handen ineen hebben geslagen en gezamen- lijk nog sterker de ondernemersbelangen in de Hoekse Waard kunnen behartigen. De samenwerkingsovereenkomst, die op de ALV is ondertekend, is hiervan het mooie resultaat. Ook met de vele andere partners in de Hoekse Waard is intensief samengewerkt. Tastbare evenementen als de gezamenlijke nieuwjaars- receptie, de gezamenlijke BBQ, het Starters- netwerk, het Prinsjesdagontbijt in samenwer- king met de Rabobank en de gemeente zijn hiervan enkele sprekende voorbeelden. In 2018 is het initiatief genomen om een geza- menlijk Ondernemersgala te organiseren. Dit heeft in april 2019 plaatsgevonden. MISSIE De OHW heeft als missie om de vitaliteit van het ondernemerschap in de Hoeksche Waard te behouden en te verbeteren. Wij geloven in verbindingen leggen én deze te onderhouden OHW BELANGENBEHARTIGER VOOR HOEKSCHE WAARDSE ONDERNEMERS

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=