Background Image
Previous Page  14 / 120 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 14 / 120 Next Page
Page Background

Hoeksche Zaken

2014

14

RONDETAFELGESPREK

Aart-Moerkerke: ,,De nieuwe marketingstra-

tegie moet zich richten op wat de unique

selling points van elk bedrijventerrein is en

hoe die elkaar gaan versterken.’’

Wouter Joosten: ,,Daar koppelen we ook

een loketfunctie aan. Als een bedrijf zich

hier wil vestigen of hervestigen, meldt ‘ie

zich bij het regioloket. Dan zal er regionaal

gekeken worden waar dat bedrijf het beste

past. Daar gaan we met elkaar één campagne

op voeren en niet met vijf verschillende

logootjes. Henk Kievit, de wethouder van

Oud-Beijerland, zal de kar gaan trekken in

die marketingstrategie. Dat komt omdat

Oud-Beijerland al ervaring heeft met

citymarketing. Het gaat overigens niet

alleen om economie, maar ook om wonen en

recreëren. Een profilering van de Hoeksche

Waard als woon-, werk- en leefgebied.’’

Paul Boogaard: ,,Juist die samenhang tussen

die verschillende deelgebieden maakt het

voor bedrijven interessant voor bedrijven om

zich hier te gaan vestigen.’’

Wouter Joosten: ,,Misschien kan in de

toekomst ook het oude fabrieksterrein van

de Suikerunie een trekker worden. Daar

heb je iets moois, iets unieks op het gebied

van watergebonden activiteit. Er ligt een

mooie kade, die wel opgeknapt moet worden

maar er liggen daar mogelijkheden. Door de

economische crisis zijn alle overheidslagen

gaan nadenken. In plaats van: wij vertellen u

waar u gaat zitten met uw bedrijf naar vraag

aan mij waar u wilt zitten. We gaan echt geen

Moerdijk bouwen in de Hoeksche Waard.

Maar we moeten ook af van de gedachte van

‘dat kan niet helemaal’.’’

Pieter Paans: ,,Het mooie is dat ook een partij

als Hoekschewaards Landschap meedenkt

over de strategie als het gaat om het

uitgiftebeleid. We hebben de meeste partijen

erbij betrokken.”

STARTCOACH

De Commissie Hoeksche Waard (nu SOHW) heeft in 2009

het initiatief genomen een mentorproject op te zetten. Het

mentorproject begon onder de naam “Mentorproject Hoeksche

Waard” en heet tegenwoordig “Startcoach Hoeksche Waard”.

Het mentorproject is georganiseerd door de

Kamer van Koophandel Rotterdam, het SOHW, het

Ondernemersklankbord, de Ondernemersvereniging Hoeksche

Waard en het Contact Jonge Bedrijven Hollandse Waarden.

Het landelijke cijfer geeft aan dat binnen vijf jaar de helft

van de jonge ondernemers, starters, de onderneming

beëindigt of failliet gaat. Uit onderzoek naar de toegevoegde

waarde en effectiviteit is naar voren gekomen dat het cijfer

van het aantal beëindigingen en faillissementen onder de

deelnemers van mentorprojecten beduidend lager ligt dan

het landelijke cijfer. Binnen de mentorprojecten heeft 19% de

onderneming beëindigd of is failliet gegaan. Hieruit kan dus

geconcludeerd worden dat een mentorproject een bijdrage

levert bij het terugbrengen van het landelijke uitvalpercentage

van 50%. De cijfers van Startcoach zijn rooskleuriger met een

uitvalpercentage van slechts 10% (gemeten vanaf 2009).